ÚPLATA za předškolní vzdělávání

ÚPLATA za předškolní vzdělávání 2018/2019

Ředitelka Mateřské školy Hradčany, Tišnovská 19, 666 03 (dále jen mateřské školy) vydává v souladu s § 123 odst. 2,3 a 4 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (dále jen školský zákon) v platném znění a v souladu s § 6 vyhlášky MŠMT ČR č. 43/2006 v platném znění a zákonem č.82/2015 Sb., pro pracoviště MŠ Hradčany tuto směrnici:

Čl. 1
Úvodní ustanovení
Tato směrnice stanoví výši úplaty za předškolní vzdělávání dítěte v mateřské škole (dále jen úplata), možnost snížení nebo osvobození od úplaty a podmínky splatnosti úplaty.

Čl. 2
Plátci
Vzhledem k tomu, že k 1.9.2017 se mění školský zákon, tak omezení bezúplatnosti předškolního vzdělávání na jeden školní rok neplatí pro děti uvedené v § 16 odst. 9 ŠZ. Od 1.9.2017 se vzdělávání v mateřské škole zřizované státem, krajem, obcí nebo svazkem obcí se dítěti poskytuje bezúplatně od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku.

Úplatu za předškolní vzdělávání hradí zákonný zástupce dítěte, jehož vzdělávání probíhá v prvním a druhém ročníku mateřské školy. Na základě ustanovení čl. II bodu 5, zákona č. 82/2015 Sb., se bezúplatnost předškolního vzdělávání po dobu jednoho školního roku vztahuje na děti, které se poprvé vzdělávají v posledním ročníku mateřské školy.

Čl. 3
Základní částka úplaty
Základní částka úplaty za předškolní vzdělávání dítěte v mateřské škole pro školní rok 2017/2018 (tj. období od 1.9.2018 do 31.8.2019) činí 400,-Kč za jeden kalendářní měsíc pro všechny děti uvedené v čl. 2 této směrnice a to jak pro děti s celodenní i polodenní docházkou, tak pro děti s docházkou pěti kalendářních dnů v měsíci.

Čl. 4
Snížení úplaty v případě omezení nebo přerušení provozu
Ředitelka mateřské školy dle § 3 vyhlášky MŠMT č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání ve znění pozdějších předpisů zveřejní informaci o omezení nebo přerušení v měsíci červenci nebo srpnu na obvyklém místě ve škole nejméně 2 měsíce předem.
Měsíční výše úplaty za předškolní vzdělávání dítěte stanoví ředitelka tak, že výše úplaty se bude krátit v poměru odpovídajícímu počtu dnů přerušení provozu vůči celkovému počtu dnů v daném měsíci.

Provoz mateřské školy lze ze závažných důvodů (nebo např. z důvodu vánočních, jarních prázdnin) a po projednání se zřizovatelem omezit nebo přerušit i v jiném období. V případě přerušení provozu mateřské školy se úplata poměrně sníží, přesáhne-li omezení provozu 5 kalendářních dnů. Stanovenou výši úplaty zveřejní ředitelka mateřské školy vždy předem, na obvyklém místě.

Čl.5
Osvobození, snížení úplaty
Osvobozen od úplaty bude zákonný zástupce dítěte nebo výše uvedená fyzická osoba, požádá-li o to písemně ředitelku školy a výše uvedené skutečnosti v čl. 5 jí prokáže předložením originálu písemného oznámení nebo rozhodnutí příslušného úřadu státní a sociální podpory o přiznání sociálního příplatku nebo přiznání dávky pěstounské péče. Žádosti lze podávat přímo ředitelce školy nebo prostřednictvím učitelek.

Pokud dítě nedocházelo do mateřské školy ani jeden den příslušného kalendářního měsíce, základní částka úplaty za příslušný kalendářní měsíc se nesnižuje, ani nepromíjí.

Čl. 6
Podmínky splatnosti úplaty
Úplata za kalendářní měsíc je splatná do 15. dne daného měsíce na BÚ mateřské školy: 27-8636130237/0100. Každému dítěti je 1.9.2018 přidělen variabilní symbol, který musí být uveden při převodu z účtu.
V případě, že úplata nebude uhrazena plátcem v daném termínu nebo ve stanovené výši, je plátce povinen zaplatit penále ve výši 0,05% z dlužné částky za každý započatý den prodlení, maximálně však do stanovené základní částky. Pokud plátce opakovaně neuhradí úplatu za vzdělávání v mateřské škole ve stanoveném termínu a nedohodne s ředitelem jiný termín úhrady, ředitel mateřské školy může po předchozím písemném upozornění docházku dítěte do mateřské školy ukončit.

Základní částka úplaty za předškolní vzdělávání v mateřské škole zřizované obcí je stanovena pro období od 1.září 2018.

Čejková Ivana
řed. mateřské školy

V Hradčanech, dne 1.9.2018