Informace pro rodiče

Pokud žádáte o vrácení přeplatku, zde je odkaz a po předání ředitelce MŠ lze žádosti vyhovět. (viz odkaz)

Žádost o vrácení přeplatku za stravné


Školné a stravné 2019-20

Úplata za předškolní vzdělávání ve školním roce 2019-20:

Druh úplaty Výše úplaty
poslední rok před zahájením povinné šk. docházky zdarma
ostatní (celodenní provoz) 400,- Kč/měs.

Úplata za školní stravování ve školním roce 2019-20:

Druh stravování děti 3 – 6 let* děti 7 – 10 let*
celodenní stravování 35,- Kč/den 39,- Kč/den

*) věk dítěte k 31.8.2020.

Měsíční úhrada školného a stravného od září 2019 činí:

Druh úhrady* Výše úhrady
děti 3-6 let mimo předškoláků
(stravné 735,- Kč + školné 400 Kč)
1.135,- Kč/měs.
předškoláci 6 let (hradí pouze stravné 735,- Kč) 735,- Kč/měs.
předškoláci 7 let (hradí pouze stravné 819,- Kč) 819,- Kč/měs.
předškoláci 7 let s odloženou školní docházkou
(hradí pouze stravné 819,- Kč)
819,- Kč/měs.

*) věk dítěte k 31.8.2020.

Zadejte/upravte si trvalý příkaz od září 2019 takto:

Č.ú.: 27-8636130237/0100

  Školné a stravné = jméno a příjmení dítěte

Úhrada je splatná zálohově do 15. dne v měsíci (např. za září do 15. září).

 


ÚHRADA za předškolní vzdělávání ve školním roce 2019/2020(viz odkaz)

Směrnice o úplatě 2019 až 2020


Odhlašování dětí z docházky

K odhlášení dítěte z docházky a stravy používejte kontaktní formulář .  Z mobilu a pomalého internetu odhlašujte přes mini-formulář na adrese www.msuhumpolky.cz/odhl


Informace k vyzvedávání dětí – viz.odkaz 

Pozdní vyzvedávání dětí z MŠ


Změny v osobních údajích – viz odkaz

Změny osobních údajů


Žádost o přijetí na dobu určitou=prázdninový provoz (k stažení viz odkaz)

Žádost o přijetí na dobu určitou-prázdninový provoz


ZÁPIS DO MATEŘSKÉ ŠKOLY

STANOVENÍ TERMÍNU, MÍSTA A DOBY PRO PODÁNÍ ŽÁDOSTI O PŘIJETÍ DĚTÍ K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ 

PRO NÁSLEDUJÍCÍ ŠKOLNÍ ROK 2019/2020

 

 1. Termín pro podání žádosti o přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání pro následující školní rok je stanoven na měsíc květen.
 2. V mateřské škole obdrží na vyžádání zákonný zástupce Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání do mateřské školy dne 6.5. a 7.5.2019 v době od 8,00 hod do 11,00 hod. a nebo přímo zde na www. Stránkách MŠ Hradčany.
 3. Řádně vyplněnou Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání do MŠ odevzdá zákonný zástupce ředitelce MŠ dne 14.5.2019 (od 10,00 hod – do 12,00 hod). Každé dítě dostane registrační číslo, pod kterým bude vedeno při rozhodování o přijetí.
 4. S rozhodnutím o přijetí, nepřijetí dítěte do mateřské školy budou rodiče dětí seznámeni do 30 dnů od zahájení řízení (Správní řád, ustanovení § 71).
 5. Seznam dětí (pod registračními čísly), které budou přijaty do mateřské školy, bude zveřejněn v mateřské škole a na vývěsce OÚ Hradčany, v místě obvyklém.
 6. Rozhodnutí o nepřijetí dítěte do mateřské školy obdrží zákonný zástupce dítěte doporučeným dopisem.

Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání do MŠ lze vyzvednout i odevzdat v MŠ i v jiném termínu, po předešlé telefonické domluvě (776 698 212, 549 415 206, 734 274 164).

    Ivana Čejková, řed. MŠ

V Hradčanech dne 21.2.2019


KRITÉRIA PŘI PŘÍJÍMÁNÍ DĚTÍ DO MATEŘSKÉ ŠKOLY PRO ŠKOLNÍ ROK 2019/2020.

Ředitelka Mateřské školy HRADČANY (dále jen mateřská škola) stanovila následující kritéria, podle kterých bude postupovat při rozhodování o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole v případech, kdy počet žádostí podaných zákonnými zástupci dětí o přijetí překročí stanovenou kapacitu (25 dětí) maximálního počtu dětí pro mateřskou školu.

Při přijímání dětí do mateřské školy Hradčany se postupuje dle těchto kritérií:

 1. Dítě v posledním roce před zahájením školní docházky a dítě s odkladem školní docházky s trvalým pobytem v Hradčanech, které nastoupí od 1.9 2019.
 2. Dítě s celodenní docházkou, které dosáhne 4 let věku nejpozději ke dni 31. 8. 2019 a má trvalý pobyt v Hradčanech.
 3. Dítě s celodenní docházkou, které dosáhne 3 let věku nejpozději ke dni 31. 8. 2019 a má trvalý pobyt v Hradčanech.
 4. Sourozenec dítěte, které již do MŠ dochází a bude dále docházet (na celodenní pobyt s pravidelnou docházkou), hlásící se na celodenní pobyt s pravidelnou docházkou, které nastoupí od 1. 9. 2019 a má trvalý pobyt v Hradčanech.
 5. Dítě přihlášené na polodenní pobyt, které nastoupí od 1. 9. 2019, s trvalým pobytem v Hradčanech.
 6. Dítě z kritéria 1 – 5 s jiným nástupem, s trvalým pobytem v Hradčanech.
 7. Pokud není naplněna kapacita MŠ, lze přijmout i dítě z jiné obce dle výše uvedených   kritérií s jiným trvalým pobytem.

Vysvětlivky:

V případě shodnosti posuzovaných kritérií rozhoduje rok, měsíc a den narození dítěte, s předností staršího dítěte.

Žádosti o přijetí, které nebudou předané v daném termínu, nebudou do přijímacího řízení zařazeny (viz. Stanovení termínu, místa a doby pro podání žádosti o přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání pro následující školní rok).

Pokud se v mateřské škole uvolní místo (např. z důvodu změny bydliště dítěte, vyloučení, ze zdravotních důvodů,…) v průběhu školního roku, ředitelka školy tuto skutečnost zveřejní na nástěnce v MŠ,  na vývěsce OÚ Hradčany a na webových stránkách. Vyhlásí doplňující zápis do MŠ. Rodiče budou mít 14 denní lhůtu na podání Žádosti o přijetí dítěte do MŠ. Při rozhodování o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole postupuje ředitelka dle výše stanovených kritérií.

Vypracovala: Ivana Čejková, řed. MŠ