Informace pro rodiče

Mateřská škola Hradčany, okres Brno-venkov, příspěvková organizace

Se sídlem: Tišnovská 19, 666 03 Hradčany

Datová schránka: du6tspr – 16

IČ: 71003622

Telefon: 549415206,776698212

—————————————————————————————————————————

ZÁPIS DO MATEŘSKÉ ŠKOLY

STANOVENÍ TERMÍNU, MÍSTA A DOBY PRO PODÁNÍ ŽÁDOSTI O PŘIJETÍ DĚTÍ K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ 

PRO NÁSLEDUJÍCÍ ŠKOLNÍ ROK 2021/2022

 

 1. Termín pro podání žádosti o přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání pro následující školní rok je stanoven na měsíc květen.
 2. V mateřské škole obdrží na vyžádání zákonný zástupce Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání do mateřské školy dne 5.5.2021 v době od 8,00 hod. do 11,00 hod. a od 14,00 hod do 15,30 hod.
 3. Řádně vyplněnou Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání do MŠ odevzdá zákonný zástupce ředitelce MŠ dne 12.5.2021 (od 10,00 hod – do 12,00 hod). Každé dítě dostane registrační číslo, pod kterým bude vedeno při rozhodování o přijetí.
 4. S rozhodnutím o přijetí, nepřijetí dítěte do mateřské školy budou rodiče dětí seznámeni do 30 dnů od zahájení řízení (Správní řád, ustanovení § 71).
 5. Seznam dětí (pod registračními čísly), které budou přijaty do mateřské školy, bude zveřejněn v mateřské škole a na vývěsce OÚ Hradčany, v místě obvyklém.
 6. Rozhodnutí o nepřijetí dítěte do mateřské školy obdrží zákonný zástupce dítěte doporučeným dopisem.

Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání do MŠ lze vyzvednout i odevzdat v MŠ i v jiném termínu, po předešlé telefonické domluvě (tel. 776 698 212 ).

 

 

………………………………                                        …………………………………

starostka OÚ                                                                          ředitelka MŠ


Vážená paní ředitelko, vážený pane řediteli,

dovolujeme si Vás informovat, že v souvislosti se skončením nouzového stavu dnem 11.04.2021 končí platnost rozhodnutí hejtmana Jihomoravského kraje, kterým byla tzv. určeným školám a školským zařízením po dobu uzavření škol nařízena péče o děti od 2 do 10 let rodičů vybraných profesních skupin. Výše uvedené znamená, že od 12.04.2021 určené školy a školská zařízení péči o tyto děti již neposkytují.

Dle mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví č.j. MZDR 14600/2021-1/MIN/KAN ze dne 06.04.2021 mohou děti, jejichž zákonní zástupci vykonávají níže uvedené profese, od 12.04.2021 chodit do svých běžných mateřských škol a do svých běžných základních škol – školních družin a školních klubů (pokud se jedná o žáky 1.stupně základní školy).

Jedná se o děti, jejichž zákonní zástupci jsou:

a) zdravotničtí pracovníci poskytovatelů zdravotních služeb,

b) pedagogickými pracovníky, kteří zajišťují prezenční vzdělávání v mateřské škole, základní škole, školní družině, školním klubu, v oborech vzdělání Praktická škola jednoletá nebo Praktická škola dvouletá, nebo

c) pedagogickými pracovníky školských zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy,

d) zaměstnanci bezpečnostních sborů,

e) příslušníci ozbrojených sil,

f) zaměstnanci orgánů ochrany veřejného zdraví,

g) zaměstnanci uvedení v § 115 odst. 1 a další zaměstnanci v sociálních službách podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů,

h) zaměstnanci Úřadu práce České republiky,

i) zaměstnanci České správy sociálního zabezpečení a okresních správ sociálního zabezpečení,

j) zaměstnanci Finanční správy České republiky.

(viz bod č. 14: https://www.mzcr.cz/…pdf).

Prosíme informujte v tomto duchu zákonné zástupce, kteří využívají služeb Vaší určené školy.


Školné a stravné 2020 – 21

Úplata za předškolní vzdělávání ve školním roce 2020 až 2021:

Druh úplaty Výše úplaty
poslední rok před zahájením povinné šk. docházky zdarma
ostatní (celodenní provoz) 400,- Kč/měs.

Úplata za školní stravování ve školním roce 2020 – 21:

Druh stravování děti 3 – 6 let* děti 7 – 10 let*
celodenní stravování 35,- Kč/den 39,- Kč/den

*) věk dítěte k 31.8.2020.

Měsíční úhrada školného a stravného od září 2019 činí:

Druh úhrady* Výše úhrady
děti 3-6 let mimo předškoláků
(stravné 735,- Kč + školné 400 Kč)
1.135,- Kč/měs.
předškoláci 6 let (hradí pouze stravné 735,- Kč) 735,- Kč/měs.
předškoláci 7 let (hradí pouze stravné 819,- Kč) 819,- Kč/měs.
předškoláci 7 let s odloženou školní docházkou
(hradí pouze stravné 819,- Kč)
819,- Kč/měs.

*) věk dítěte k 31.8.2020.

Zadejte/upravte si trvalý příkaz od září 2019 takto:

Č.ú.: 27-8636130237/0100

  Školné a stravné = jméno a příjmení dítěte

Mateřská škola Hradčany bude otevřena od 25.5.2020 . Provozní doba bude od 6,30 hod – do 16,00 hod.


OPATŘENÍ K ZÁPISŮM DO MŠ PRO ŠKOLNÍ ROK 2020/2021

Postup při zápisu k předškolnímu vzdělávání.

Podání žádosti

Podle § 37 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, je možné žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání učinit písemně nebo ústně do protokolu anebo v elektronické podobě. Přihlášku je tedy možné doručit následujícími způsoby:

 1. do datové schránky školy (každá škola má svou datovou schránku),
 2. e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (nelze jen poslat prostý email!),
 3. poštou,
 4. osobní podání: v případě osobního podání žádosti zákonným zástupcem dítěte je nezbytné organizovat příjem žádostí tak, aby nedošlo k vyšší koncentraci a k vyššímu pohybu osob v prostorách školy.

Pokud by bylo podání učiněno pomocí jiných technických prostředků (např. e-mailem bez uznávaného elektronického podpisu, telefaxem apod.), je nutné jej do 5 dnů ze strany zákonného zástupce potvrdit jedním z výše uvedených způsobů.

S ohledem na zastoupení dítěte jeho zákonným zástupcem či jinou osobou k tomu oprávněnou je zároveň podstatné zjišťovat:

 • jméno a příjmení tohoto zástupce,
 • místo trvalého pobytu tohoto zástupce, popřípadě jinou adresu pro doručování.

Zastupuje-li dítě jiná osoba než jeho zákonný zástupce, je zároveň podstatné, aby doložila své oprávnění dítě zastupovat.

Pro doložení rodných listů platí, že stačí odeslat jejich prostou kopií dálkovým způsobem.

Doložení řádného očkování dítěte

Podmínkou přijetí dítěte do MŠ je podle § 50 zákona o ochraně veřejného zdraví je splnění povinnosti podrobit se stanoveným pravidelným očkováním, nebo mít doklad, že je dítě proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci. Tato povinnost se netýká dítěte, které plní povinné předškolní vzdělávání.

V současné situaci nenavštěvujte osobně praktického lékaře. Pro doložení této povinnosti zákonný zástupce:

1. prohlásí, že je dítě řádně očkované (vzor viz níže), a

2. doloží kopii očkovacího průkazu.

Ředitel školy porovná očkovací průkaz s očkovacím kalendářem – tedy porovná, zda dítě bylo očkováno všemi vakcínami, které v jeho věku má mít. Očkovací kalendář, který plyne z právních předpisů, je k této informaci přiložen, viz odkaz níže.

V případě, že dítě nebylo očkováno podle očkovacího kalendáře, musí zákonný zástupce kontaktovat na dálku praktického lékaře a vyžádat si od něj potvrzení, že je dítě proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci.

Vedle doložení dokladu o očkování nemusí zákonný zástupce pro účely správního řízení o přijetí do mateřské školy dokládat žádné jiné vyjádření nebo potvrzení lékaře.

Prohlašuji, že (jméno a příjmení dítěte), nar. (XX.X. XXXX), se podrobil(a) všem stanoveným pravidelným očkováním podle zákona o ochraně veřejného zdraví.

Příloha: kopie očkovacího průkazu

Podpis zákonného zástupce


Nové informace o průběhu zápisu do mateřské školy

ZÁPIS DO MATEŘSKÉ ŠKOLY

STANOVENÍ TERMÍNU, MÍSTA A DOBY PRO PODÁNÍ ŽÁDOSTI O PŘIJETÍ DĚTÍ K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ 

PRO NÁSLEDUJÍCÍ ŠKOLNÍ ROK 2020/2021

Vstup do školy bude pouze pro osoby vybavené rouškou nebo jiným ochranným prostředkem, s použitím ochranných rukavic, zákaz vstupu osob v karanténě nebo osoby s potvrzenou nákazou (takové osoby si telefonicky nebo elektronicky domluví jiný postup).

 1. Termín pro podání žádosti o přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání pro následující školní rok je stanoven na měsíc květen.

 2. V mateřské škole obdrží na vyžádání zákonný zástupce Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání do mateřské školy dne 5.5.2020 v době od 9,00 hod. do 11,00 hod.

 3. Řádně vyplněnou Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání do MŠ odevzdá zákonný zástupce ředitelce MŠ dne 12.2020 (od 9,00 hod – do 11,00 hod). Každé dítě dostane registrační číslo, pod kterým bude vedeno při rozhodování o přijetí.

 4. S rozhodnutím o přijetí, nepřijetí dítěte do mateřské školy budou rodiče dětí seznámeni do 30 dnů od zahájení řízení (Správní řád, ustanovení § 71).

 5. Seznam dětí (pod registračními čísly), které budou přijaty do mateřské školy, bude zveřejněn na vstupních dveřích MŠ a na webových stránkách školy.

 6. Rozhodnutí o nepřijetí dítěte do mateřské školy obdrží zákonný zástupce dítěte doporučeným dopisem.

Ivana Čejková ředitelka MŠ


Informace pro rodiče!

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vydává v souvislosti s mimořádnými opatřeními vlády k ochraně obyvatelstva v souvislosti s koronavirem a onemocněním COVID-19 opatření k organizaci zápisů k povinné školní docházce pro školní rok 2020/2021. Zápisy budou probíhat v dubnu a bez osobní přítomnosti dětí ve škole.

Zápisy k povinné školní docházce proběhnou v souladu s právními předpisy, ale s upuštěním od některých tradičních postupů. Uskuteční se v termínu dle školského zákona, tedy v termínech od 1. dubna 2020 do 30. dubna 2020.

Dobu zápisu do prvního ročníku základního vzdělávání stanoví ředitel školy, a to v souladu se školským zákonem (§ 36 odst. 4).

Vzhledem k výše uvedeným mimořádným opatřením situace vyžaduje:

 1. organizovat zápisy bez osobní přítomnosti dětí ve škole.  Upřednostnit, pokud je to možné, podání přihlášky bez osobní přítomnosti zákonného zástupce dítěte ve škole (datová schránka, email s elektronickým podpisem), případně dle konkrétní situace osobně do školy nebo poštou.

 2. pro příjem žádostí o přijetí k povinné školní docházce stanovit dostatečně dlouhé období v rozmezí stanoveném školským zákonem, tedy od 1. 4. 2020 do 30. 4. 2020.

Podrobnější doporučení k organizaci zápisů:

Ve všech případech doporučujeme po ukončení mimořádných opatření uspořádat setkání se zapsanými dětmi zaměřené na seznámení se s prostředím školy, vzdělávacím programem, učiteli a prostory školy (motivační část). Nebude nyní však součástí zápisu.

Pokud již vyhlášená kritéria neodpovídají níže uvedenému, je třeba upravená kritéria publikovat ještě před samotným zahájením zápisu v konkrétní ZŠ.

 1. Škola zřízená obcí, nebo svazkem obcí s dostatečnou kapacitou pro zápis spádových dětí (nedochází k převisu žádostí o přijetí nad kapacitu školy)

 2. Škola zřízená obcí nebo svazkem obcí s nedostatečnou kapacitou pro zápis spádových dětí

 3. Škola s dostatečnou kapacitou k zápisu spádových dětí, ale převisem zájmu nespádových dětí

 4. Školy zřizované soukromým zřizovatelem nebo církví

 5. Školy zřízené podle § 16 odst. 9 školského zákona

Ad A

Proběhne pouze formální část zápisů, motivační část se neuskuteční.

Ad B

Proběhne pouze formální část zápisů, motivační část se neuskuteční.

Situace, kdy kapacita školy nestačí počtu přihlášených spádových dětí, by podle školského zákona neměla nastávat, ale v praxi se může objevit. Situaci dětí, které škola nemůže přijmout, musí řešit zřizovatel. Více viz Informace k organizaci zápisů k povinné školní docházce ze dne 16. 12. 2016, čj. MSMT-27988/2016.

Ad C

Proběhne pouze formální část zápisů, motivační část bude zrušena, v případě nutnosti doporučujeme případně s asistencí rodičů využít v současnosti běžné ICT nástroje pro distanční komunikaci.

Škola postupuje podle předem vytvořených a zveřejněných formálních kritérií. Škola přednostně přijímá děti ze spádové oblasti. V případě, že tato kritéria nestačí, rozhoduje losování, které je provedeno transparentně.

Ad D

Ve smyslu mimořádných opatření a minimalizace osobního styku doporučujeme aktualizovat kritéria přijetí. Zápis proběhne bez osobní přítomnosti dítěte ve škole.

Doporučujeme v případě nutnosti, případně s asistencí rodičů, využít v současnosti běžné ICT nástroje pro distanční komunikaci.

Ad E

Zápis proběhne pouze distančně předáním dokumentace nezbytné k přijetí dítěte (včetně dokumentace ze školského poradenského zařízení) příslušné škole.

Podání žádosti

Podle § 37 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, je možné podání (tj. žádost o přijetí k základnímu vzdělávání) učinit písemně nebo ústně do protokolu anebo v elektronické podobě. Přihlášku je tedy možné doručit následujícími způsoby:

do datové schránky školy (každá škola má svou datovou schránku),

e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (nelze jen poslat prostý email!),

poštou,

osobní podání: v případě osobního podání žádosti zákonným zástupcem dítěte je nezbytné organizovat příjem žádostí tak, aby nedošlo k vyšší koncentraci a pohybu osob v prostorách školy.

Pokud by bylo podání učiněno pomocí jiných technických prostředků (např. e-mailem bez uznávaného elektronického podpisu, telefaxem apod.), je nutné jej do 5 dnů ze strany zákonného zástupce potvrdit jedním z výše uvedených způsobů.

Při podání žádosti o přijetí k povinné školní docházce uvede zákonný zástupce dle správního řádu náležitosti stanovené v § 37 odst. 2 školského zákona, kterými jsou:

 • jméno a příjmení žadatele (dítěte),

 • datum narození,

 • místo trvalého pobytu, popřípadě jinou adresu pro doručování (podle § 19 odst. 3 správního řádu),

 • označení správního orgánu, jemuž je žádost určena (konkrétní základní škola),

 • podpis osoby, která žádost podává (v tomto případě podpis zákonného zástupce, který dítě při podání žádosti zastupuje).

 • S ohledem na zastoupení dítěte jeho zákonným zástupcem či jinou osobou k tomu oprávněnou je zároveň podstatné zjišťovat:

 • jméno a příjmení tohoto zástupce,

 • místo trvalého pobytu tohoto zástupce, popřípadě jinou adresu pro doručování.

Zastupuje-li dítě jiná osoba než jeho zákonný zástupce, je zároveň podstatné, aby doložila své oprávnění dítě zastupovat.

Pokud škola vyžaduje doložení rodných listů, platí, že stačí jejich doložení prostou kopií dálkovým způsobem. Místo trvalého pobytu dítěte u spádových dětí ověří ředitel školy na obecním úřadě, který vede evidenci obyvatel.

Školská poradenská zařízení zajistí nejnutnější služby v souvislosti se zahájením školního roku, tedy typicky žádosti o odklad povinné školní docházky. Správní řízení o zápisu se v těchto případech přeruší do doby vydání doporučení školského poradenského zařízení.

Sdělení uvedená v Informaci k organizaci zápisů k povinné školní docházce ze dne 16. 12. 2016, čj. MSMT-27988/2016 lze využít přiměřeně vzhledem ke krizovým opatřením vlády ČR a vyhlášení nouzového stavu vládou ČR.

Koronavir – omezení provozu MŠ

Vážení rodiče,

na základě vyjádření Krajské hygienické stanice a MŠMT bylo mateřským školám doporučeno omezit nebo přerušit provoz. Po projednání se zřizovatelem je provoz MŠ Hradčany od 13.3.2020 omezen do odvolání. Z důvodu ohrožení Vašich dětí Koronavirem se na Vás obracíme s požadavkem ke spolupráci při řešení této nelehké situace.

Pokud máte možnost, nepřivádějte děti do MŠ a využijte v rámci ochrany zdraví jiné možnosti hlídání dětí (prarodiče, rodičovská dovolená, pobyt doma se starším sourozencem, OČR ze ZŠ apod.).

Neberte prosím náš požadavek na lehkou váhu, vstřícným přístupem chráníte zdraví svých dětí i své. Sledujte prosím naše webové stránky, v průběhu dní může dojít ke změně – buď preventivní opatření skončí nebo může dojít k celkovému uzavření školy.

Děkujeme za pochopení a spolupráci.


Pokud žádáte o vrácení přeplatku, zde je odkaz a po předání ředitelce MŠ lze žádosti vyhovět. (viz odkaz)

Žádost o vrácení přeplatku za stravné


Školné a stravné 2019-20

Úplata za předškolní vzdělávání ve školním roce 2019-20:

Druh úplaty Výše úplaty
poslední rok před zahájením povinné šk. docházky zdarma
ostatní (celodenní provoz) 400,- Kč/měs.

Úplata za školní stravování ve školním roce 2019-20:

Druh stravování děti 3 – 6 let* děti 7 – 10 let*
celodenní stravování 35,- Kč/den 39,- Kč/den

*) věk dítěte k 31.8.2020.

Měsíční úhrada školného a stravného od září 2019 činí:

Druh úhrady* Výše úhrady
děti 3-6 let mimo předškoláků
(stravné 735,- Kč + školné 400 Kč)
1.135,- Kč/měs.
předškoláci 6 let (hradí pouze stravné 735,- Kč) 735,- Kč/měs.
předškoláci 7 let (hradí pouze stravné 819,- Kč) 819,- Kč/měs.
předškoláci 7 let s odloženou školní docházkou
(hradí pouze stravné 819,- Kč)
819,- Kč/měs.

*) věk dítěte k 31.8.2020.

Zadejte/upravte si trvalý příkaz od září 2019 takto:

Č.ú.: 27-8636130237/0100

  Školné a stravné = jméno a příjmení dítěte

Úhrada je splatná zálohově do 15. dne v měsíci (např. za září do 15. září).


ÚHRADA za předškolní vzdělávání ve školním roce 2019/2020(viz odkaz)

Směrnice o úplatě 2019 až 2020


Odhlašování dětí z docházky

K odhlášení dítěte z docházky a stravy používejte kontaktní formulář .  Z mobilu a pomalého internetu odhlašujte přes mini-formulář na adrese www.msuhumpolky.cz/odhl


Informace k vyzvedávání dětí – viz.odkaz 

Pozdní vyzvedávání dětí z MŠ


Změny v osobních údajích – viz odkaz

Změny osobních údajů


Žádost o přijetí na dobu určitou=prázdninový provoz (k stažení viz odkaz)

Žádost o přijetí na dobu určitou-prázdninový provoz


ZÁPIS DO MATEŘSKÉ ŠKOLY

STANOVENÍ TERMÍNU, MÍSTA A DOBY PRO PODÁNÍ ŽÁDOSTI O PŘIJETÍ DĚTÍ K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ 

PRO NÁSLEDUJÍCÍ ŠKOLNÍ ROK 2019/2020

 1. Termín pro podání žádosti o přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání pro následující školní rok je stanoven na měsíc květen.
 2. V mateřské škole obdrží na vyžádání zákonný zástupce Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání do mateřské školy dne 6.5. a 7.5.2019 v době od 8,00 hod do 11,00 hod. a nebo přímo zde na www. Stránkách MŠ Hradčany.
 3. Řádně vyplněnou Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání do MŠ odevzdá zákonný zástupce ředitelce MŠ dne 14.5.2019 (od 10,00 hod – do 12,00 hod). Každé dítě dostane registrační číslo, pod kterým bude vedeno při rozhodování o přijetí.
 4. S rozhodnutím o přijetí, nepřijetí dítěte do mateřské školy budou rodiče dětí seznámeni do 30 dnů od zahájení řízení (Správní řád, ustanovení § 71).
 5. Seznam dětí (pod registračními čísly), které budou přijaty do mateřské školy, bude zveřejněn v mateřské škole a na vývěsce OÚ Hradčany, v místě obvyklém.
 6. Rozhodnutí o nepřijetí dítěte do mateřské školy obdrží zákonný zástupce dítěte doporučeným dopisem.

Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání do MŠ lze vyzvednout i odevzdat v MŠ i v jiném termínu, po předešlé telefonické domluvě (776 698 212, 549 415 206, 734 274 164).

    Ivana Čejková, řed. MŠ

V Hradčanech dne 21.2.2019


KRITÉRIA PŘI PŘÍJÍMÁNÍ DĚTÍ DO MATEŘSKÉ ŠKOLY PRO ŠKOLNÍ ROK 2019/2020.

Ředitelka Mateřské školy HRADČANY (dále jen mateřská škola) stanovila následující kritéria, podle kterých bude postupovat při rozhodování o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole v případech, kdy počet žádostí podaných zákonnými zástupci dětí o přijetí překročí stanovenou kapacitu (25 dětí) maximálního počtu dětí pro mateřskou školu.

Při přijímání dětí do mateřské školy Hradčany se postupuje dle těchto kritérií:

 1. Dítě v posledním roce před zahájením školní docházky a dítě s odkladem školní docházky s trvalým pobytem v Hradčanech, které nastoupí od 1.9 2019.
 2. Dítě s celodenní docházkou, které dosáhne 4 let věku nejpozději ke dni 31. 8. 2019 a má trvalý pobyt v Hradčanech.
 3. Dítě s celodenní docházkou, které dosáhne 3 let věku nejpozději ke dni 31. 8. 2019 a má trvalý pobyt v Hradčanech.
 4. Sourozenec dítěte, které již do MŠ dochází a bude dále docházet (na celodenní pobyt s pravidelnou docházkou), hlásící se na celodenní pobyt s pravidelnou docházkou, které nastoupí od 1. 9. 2019 a má trvalý pobyt v Hradčanech.
 5. Dítě přihlášené na polodenní pobyt, které nastoupí od 1. 9. 2019, s trvalým pobytem v Hradčanech.
 6. Dítě z kritéria 1 – 5 s jiným nástupem, s trvalým pobytem v Hradčanech.
 7. Pokud není naplněna kapacita MŠ, lze přijmout i dítě z jiné obce dle výše uvedených   kritérií s jiným trvalým pobytem.

Vysvětlivky:

V případě shodnosti posuzovaných kritérií rozhoduje rok, měsíc a den narození dítěte, s předností staršího dítěte.

Žádosti o přijetí, které nebudou předané v daném termínu, nebudou do přijímacího řízení zařazeny (viz. Stanovení termínu, místa a doby pro podání žádosti o přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání pro následující školní rok).

Pokud se v mateřské škole uvolní místo (např. z důvodu změny bydliště dítěte, vyloučení, ze zdravotních důvodů,…) v průběhu školního roku, ředitelka školy tuto skutečnost zveřejní na nástěnce v MŠ,  na vývěsce OÚ Hradčany a na webových stránkách. Vyhlásí doplňující zápis do MŠ. Rodiče budou mít 14 denní lhůtu na podání Žádosti o přijetí dítěte do MŠ. Při rozhodování o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole postupuje ředitelka dle výše stanovených kritérií.

Vypracovala: Ivana Čejková, řed. MŠ