Organizace příchodů a odchodů dětí

Přijímání dětí

Děti nastupují do mateřské školy v době od 6:30 do 8:15 hodin. Pokud zákonný zástupce se předem domluví s učitelkou lze dítě přijmout i v jinou dobu v jinou dobu.

Mateřská škola vykonává dohled nad dítětem od doby, kdy je pedagogický pracovník převezme, až do doby, kdy je předá rodičům, zákonnému zástupci nebo pověřené osobě.
Při příchodu do školy je třeba dítě předat paní učitelce až do třídy, jinak za něj mateřská škola nepřebírá odpovědnost.

Vyzvedávání dětí

Vydat dítě lze jen rodičům (zákonnému zástupci) a pověřeným osobám.

Pověřené osoby jsou uvedeny v písemném pověření (zmocnění), které vystavují rodiče nebo zákonný zástupce dítěte. Formulář zmocnění obdrží na začátku školního roku, kdykoliv na vyžádání od paní učitelky.

V průběhu školního roku je možno pověřené osoby kdykoliv změnit vyplněním nového zmocnění, které je třeba odevzdat paní učitelce. V něm musí být znovu uvedeny všechny pověřené osoby, protože stávající zmocnění přestává platit.