Režim školy

Předškolní vzdělávání dětí podle školního rámcového programu probíhá v následujícím základním denním režimu:

  Režim dne v MŠ Hradčany
Je přizpůsoben podmínkám mateřské školy, respektuje dobu příchodu a odchodu dětí, jejich věkové zvláštnosti. Je volný, pevně je stanovena pouze doba stravování.
 
6,30 – 8,15 …………. Scházení dětí
6,30 – 9,30 …………. Ranní hry
Didakticky zacílené činnosti, komunikativní kruh, (prožitkovéučení, spontánní i záměrné činnosti ve skupinách i individuálně)
8,40……………….…… Průběžná svačina i hygiena
9,30 – 11,30 ………… Pobyt venku
11,30 – 12,30 ………. Hygiena a oběd
12,30 – 14,30…………Hygiena a odpočinek
…………………….………Klidové aktivity
14,30 – 15,45…………Hygiena a svačina
…………………………… Odpolední zájmové činnosti
(hry + individuální práce s dětmi, dokončení započatých činností dle zájmu dětí)
Spontánní hry
Probíhají po příchodu dětí od 6,30 hod do 8,30 hod, další hry při pobytu venku
a v odpoledním čase.
Činnosti řízené pedagogem a prožitkové učení
Probíhají denně a děti se jich zúčastňují dle zájmu, podle potřeb, věku a schopností.
Odpočinek
Vychází z individuálních potřeb dětí. Od 12,00 hod – do 14,15 hod. Děti odpočívají při čtené i reprodukované pohádce. Děti nemusejí spát, mají možnost si do své postýlky vzít svoji oblíbenou hračku (mazlíčka). Vždy mohou uspokojit samostatně své hygienické potřeby. Děti, které nespí, mohou vstát dříve a věnovat se nabízeným činnostem (prohlížení časopisů, kreslení, společenské hry apod.), které nenarušují odpočinek spících dětí.