Úplata za předškolní vzdělávání

 

Mateřská škola Hradčany, okres Brno-venkov, příspěvková organizace

se sídlem Tišnovská 19, Hradčany

Směrnice školy o výši úplaty za předškolní vzdělávání ve školním roce 2019/2020
Č.j.:            Spisový / skartační znak   125/19/MŠ           A.1.       A10
Vypracoval: Ivana Čejková
Schválil: Ivana Čejková, ředitelka školy
Datum zpracování: 28.8.2019
Směrnice nabývá platnosti ode dne: 1. 9.2019
Změny ve směrnici jsou prováděny formou číslovaných písemných dodatků, které tvoří součást tohoto předpisu.

 

1. Stanovení výše úplaty za předškolní vzdělávání

V souladu s ustanovením § 123 zákona č. 561/2005 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů a podle § 6 vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů stanovila ředitelka školy touto směrnicí výši úplaty za předškolní vzdělávání ve školním roce 2019/2020 takto:

 

ad 1) Výše úplaty:

Výši úplaty stanoví ředitelka mateřské školy vždy na období školního roku a zveřejní ji na nástěnkách a webových stránkách mateřské školy.

V případě přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v průběhu školního roku oznámí ředitelka mateřské školy stanovenou výši úplaty zákonnému zástupci při přijetí dítěte.

Měsíční výše úplaty nesmí přesáhnout 50 % skutečných průměrných měsíčních neinvestičních nákladů, které připadají na předškolní vzdělávání dítěte v mateřské škole.

Měsíční úplata za předškolní  vzdělávání  ve školním roce 2019/2020 je stanovena ve výši  400,- Kč.

Bezúplatné je vzdělávání dětí v posledním ročníku mateřské školy a dětí s odkladem školní docházky (povinné předškolní  vzdělávání ).

 

    ad 2)   Snížení úplaty:

a.)Pro dítě, které  se v souladu s § 34 odst.10 školského zákona  nezapočítává do počtu dětí v mateřské škole pro účely posouzení souladu s nejvyšším povoleným počtem dětí zapsaným v rejstříku škol a školských zařízení, stanoví výši úplaty ředitel mateřské školy, nejvýše však ve výši odpovídající 2/3 výše úplaty v příslušném provozu.

 

b.)Pro kalendářní měsíc, v němž bude omezen nebo přerušen provoz mateřské školy podle § 3 po dobu delší než 5 vyučovacích dnů, stanoví ředitelka výši úplaty, která nepřesáhne poměrnou část výše úplaty stanovené podle odst. 1 až 3 odpovídající rozsahu omezení nebo přerušení provozu mateřské školy.

O výši snížení úplaty informuje ředitelka mateřské školy prostřednictvím nástěnek a na webových stránkách školy.

 

 

 

2. Splatnost úplaty za předškolní vzdělávání

 

Splatnost úplaty se řídí § 6 odst. 7 vyhlášky č.14/2005 Sb. Úplata za kalendářní měsíc je splatná  do 15. dne stávajícího kalendářního měsíce, pokud ředitelka mateřské školy nedohodne se zákonným zástupcem dítěte jinou splatnost. Jestliže zákonný zástupce opakovaně neuhradí úplatu za vzdělávání, může ředitelka školy rozhodnout o ukončení předškolního vzdělávání dle §35 odst. 1d zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon.

 

Úplatu lze hradit :

BEZHOTOVOSTNĚ -trvalým příkazem: pro zadání příkazu jsou pokyny k dispozici na třídě. Zákonný zástupce dítěte obdrží variabilní symbol pro platbu za své dítě, číslo účtu a prosíme do zprávy pro příjemce uvádět jméno dítěte.

V HOTOVOSTI – výjimečně u řerditelky školy.

 

3. Osvobození od úplaty za předškolní vzdělávání

 

Na základě písemné žádosti o prominutí úplaty za příslušný kalendářní měsíc, podané před termínem splatnosti úplaty a za předpokladu splnění podmínek uvedených v § 6 odst. 6 vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, v platném znění, rozhodne ředitelka školy o prominutí úplaty za daný kalendářní měsíc.

Osvobozen od úplaty je:

  1. a) zákonný zástupce dítěte, který pobírá opakující se dávku v hmotné nouzi,
  2. b) zákonný zástupce nezaopatřeného dítěte, pokud tomuto dítěti náleží zvýšení příspěvku na péči,

 

  1. c) rodič, kterému náleží zvýšení příspěvku na péči z důvodu péče o nezaopatřené dítě nebo d) fyzická osoba, která o dítě osobně pečuje a z důvodu péče o toto dítě pobírá dávky pěstounské péče, pokud tuto skutečnost prokáže řediteli mateřské školy.

 

 

Tato směrnice nabývá účinnosti dnem 1. září 2019

 

 

V Hradčanech  dne 30.6. 2019

 

 

 

 

—————————————-

Ivana Čejková, ředitelka MŠ