Upozornění pro rodiče

Dovolujeme si Vás informovat, že v souvislosti se skončením nouzového stavu dnem 11.04.2021 končí platnost rozhodnutí hejtmana Jihomoravského kraje, kterým byla tzv. určeným školám a školským zařízením po dobu uzavření škol nařízena péče o děti od 2 do 10 let rodičů vybraných profesních skupin. Výše uvedené znamená, že od 12.04.2021 určené školy a školská zařízení péči o tyto děti již neposkytují.

Dle mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví č.j. MZDR 14600/2021-1/MIN/KAN ze dne 06.04.2021 mohou děti, jejichž zákonní zástupci vykonávají níže uvedené profese, od 12.04.2021 chodit do svých běžných mateřských škol a do svých běžných základních škol – školních družin a školních klubů (pokud se jedná o žáky 1.stupně základní školy).
Jedná se o děti, jejichž zákonní zástupci jsou:

a) zdravotničtí pracovníci poskytovatelů zdravotních služeb,
b) pedagogickými pracovníky, kteří zajišťují prezenční vzdělávání v mateřské škole, základní škole, školní družině, školním klubu, v oborech vzdělání Praktická škola jednoletá nebo Praktická škola dvouletá, nebo
c) pedagogickými pracovníky školských zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy,
d) zaměstnanci bezpečnostních sborů,
e) příslušníci ozbrojených sil,
f) zaměstnanci orgánů ochrany veřejného zdraví,
g) zaměstnanci uvedení v § 115 odst. 1 a další zaměstnanci v sociálních službách podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů,
h) zaměstnanci Úřadu práce České republiky,
i) zaměstnanci České správy sociálního zabezpečení a okresních správ sociálního zabezpečení,
j) zaměstnanci Finanční správy České republiky.
(viz bod č. 14: https://www.mzcr.cz/…pdf).

Prosíme informujte v tomto duchu zákonné zástupce, kteří využívají služeb Vaší určené školy.

Vážená paní ředitelko, vážený pane řediteli, rádi bychom Vám touto cestou poděkovali za Vaši mimořádnou spolupráci a součinnost, se kterou jste péči o děti poskytovali, i za spolupráci při získávání údajů o činnosti určené školy. Díky zajištění péče o děti, jste se stali nedílnou součástí systému, který velmi napomohl při zvládání epidemické situace

(zveřejněno 20.4.2021)

zakpatrik.cz | 2021