Povinně zveřejňované informace

1. Oficiální název

Mateřská škola Hradčany, okres Brno-venkov, příspěvková organizace

2. Důvod a způsob založení

Zřizovatel:

Obec Hradčany
Tišnovská 131
666 03 Tišnov 3

Základní účel zřízení – předškolní vzdělávání

Hlavní činnost – vzdělávání

3. Organizační struktura

Statutárním orgánem příspěvkové organizace je ředitelka školy. Ředitelka činí právní úkony jménem příspěvkové organizace ve všech věcech. Do funkce je jmenována a může být odvolána v souladu s ust. § 166 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů.

Řízení a vedení školy:

Státní správu a samosprávu vůči škole realizuje obec Hradčany, který je zřizovatelem školy. Ředitelka jedná za školu jejím jménem ve všech právních vztazích, do kterých škola může vstupovat.

Organizační složky školy:

  • Mateřská škola Hradčany, okres Brno-venkov, příspěvková organizace, Tišnovská 19, 666 03 Hradčany

4. Kontaktní spojení

4.1 Kontaktní poštovní adresa

Kontakty – sídlo organizace

4.2 Adresa úřadovny pro osobní návštěvu

Kontakty – sídlo organizace

4.3 Úřední hodiny

  • Středa: 9.00 – 11.00 hod

Případně dle předchozí domluvy s vedením školy.

4.4 Telefonní čísla

telefon: 776 698 212

4.5 Adresa internetových stránek

https://mshradcany.cz

4.6 Adresa podatelny

Kontakty – sídlo organizace

4.7 Elektronická adresa podatelny

mshradcany@seznam.cz

4.8 Datová schránka

du6tspr

5. Případné platby lze poukázat

  • Hotovostně: v podkladně školy v sídle organizace (po předchozí dohodě)
  • Bezhotovostně na číslo účtu školy: 27-8636130237/0100. Další pokyny k platbě (variabilní symbol, konstantní symbol, specifický symbol) jsou přidělovány zvlášť pro každou jednotlivou platbu.

6. IČO

71003622

7. DIČ

Nejsme plátci DPH.

8. Dokumenty

8.1 Seznamy hlavních dokumentů

Hlavní dokumenty školky naleznete na stránce Dokumenty.

8.2 Rozpočet

Údaje o rozpočtu povinného subjektu v aktuálním a uplynulém roce a obsah účetních výkazů povinného subjektu za uplynulý rok jsou k dispozici v aplikaci Monitor, kterou spravuje Ministerstvo financí.

Aktuální rozpočty naleznete v sekci Dokumenty.

9. Žádosti o informace

Žádosti o informace podle zákona 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím se podávají:

10. Příjem podání a podnětů

11.1 Nejdůležitější používané předpisy

11.2 Vydané právní předpisy

Interní předpisy jsou dostupné na webové stránce Dokumenty.

12. Úhrady za poskytování informací

12.1 Sazebník úhrad za poskytování informací

Sazebník úhrad nebyl školou vydán.

12.2 Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací

Žádná usnesení vydaná dle § 16a odst. 7 zákona č. 106/1999 Sb. nebyla dosud přijata.

13. Licenční smlouvy

16.1 Vzory licenčních smluv

Příspěvková organizace nemá uzavřenu žádnou licenční smlouvu. 

16.2 Výhradní licence

Příspěvková organizace nemá uzavřenu žádnou smlouvu o poskytnutí výhradní licence. 

14. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.