Dokumenty


Informace o zprac. údajů testování_děti,žáci,zaměstnanci_na COVID-19 (2 viz odkaz.


ZÁPIS DO MATEŘSKÉ ŠKOLY HRADČANY

ZÁPIS DO MATEŘSKÉ ŠKOLY

STANOVENÍ TERMÍNU, MÍSTA A DOBY PRO PODÁNÍ ŽÁDOSTI O PŘIJETÍ DĚTÍ K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ 

PRO NÁSLEDUJÍCÍ ŠKOLNÍ ROK 2021/22

 1. Termín pro podání žádosti o přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání pro následující školní rok je stanoven na měsíc květen.
 2. V mateřské škole obdrží na vyžádání zákonný zástupce Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání do mateřské školy i Evidenční list, který se potvrzuje dětským lékařem dne 5.5.2021 v době od 8,00 hod. do 11,00 hod.  a nebo přímo zde na www. stránkách MŠ Hradčany v oddíle Dokumenty.
 3. Řádně vyplněnou Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání do MŠ odevzdá zákonný zástupce ředitelce MŠ dne 12.5.2021 (od 10,00 hod – do 12,00 hod). Každé dítě dostane registrační číslo, pod kterým bude vedeno při rozhodování o přijetí.
 4. S rozhodnutím o přijetí, nepřijetí dítěte do mateřské školy budou rodiče dětí seznámeni do 30 dnů od zahájení řízení (Správní řád, ustanovení § 71).
 5. Seznam dětí (pod registračními čísly), které budou přijaty do mateřské školy, bude zveřejněn v mateřské škole a na vývěsce OÚ Hradčany, v místě obvyklém.
 6. Rozhodnutí o nepřijetí dítěte do mateřské školy obdrží zákonný zástupce dítěte doporučeným dopisem.

Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání do MŠ lze vyzvednout i odevzdat v MŠ i v jiném termínu, po předešlé telefonické domluvě (tel. 776 698 212 ).


Mateřská škola Hradčany, okres Brno-venkov, příspěvková organizace

Se sídlem: Tišnovská 19, 666 03 Hradčany

Datová schránka: du6tspr – 16

IČ: 71003622

Telefon: 549415206,776698212

Ředitelka Mateřské školy HRADČANY (dále jen mateřská škola) stanovila následující kritéria, podle kterých bude postupovat při rozhodování o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole v případech, kdy počet žádostí podaných zákonnými zástupci dětí o přijetí překročí stanovenou kapacitu (25 dětí) maximálního počtu dětí pro mateřskou školu.

Při přijímání dětí do mateřské školy Hradčany se postupuje dle těchto kritérií:

 1. Dítě v posledním roce před zahájením školní docházky a dítě s odkladem školní docházky s trvalým pobytem v Hradčanech, které nastoupí od 1.9 2021.
 2. Dítě s celodenní docházkou, které dosáhne 4 let věku nejpozději ke dni 31. 8. 2021 a má trvalý pobyt v Hradčanech.
 3. Dítě s celodenní docházkou, které dosáhne 3 let věku nejpozději ke dni 31. 8. 2021 a má trvalý pobyt v Hradčanech.
 4. Sourozenec dítěte, které již do MŠ dochází a bude dále docházet (na celodenní pobyt s pravidelnou docházkou), hlásící se na celodenní pobyt s pravidelnou docházkou, které nastoupí od 1. 9. 2021 a má trvalý pobyt v Hradčanech.
 5. Dítě přihlášené na polodenní pobyt, které nastoupí od 1. 9. 2021, s trvalým pobytem v Hradčanech.
 6. Dítě z kritéria 1 – 5 s jiným nástupem, s trvalým pobytem v Hradčanech.
 7. Pokud není naplněna kapacita MŠ, lze přijmout i dítě z jiné obce dle výše uvedených kritérií s jiným trvalým pobytem.

Vysvětlivky:

V případě shodnosti posuzovaných kritérií rozhoduje rok, měsíc a den narození dítěte, s předností staršího dítěte.

Žádosti o přijetí, které nebudou předané v daném termínu, nebudou do přijímacího řízení zařazeny (viz. Stanovení termínu, místa a doby pro podání žádosti o přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání pro následující školní rok).

Pokud se v mateřské škole uvolní místo (např. z důvodu změny bydliště dítěte, vyloučení, ze zdravotních důvodů,…) v průběhu školního roku, ředitelka školy tuto skutečnost zveřejní na nástěnce v MŠ,  na vývěsce OÚ Hradčany a na webových stránkách. Vyhlásí doplňující zápis do MŠ. Rodiče budou mít 14-ti denní lhůtu na podání Žádosti o přijetí dítěte do MŠ. Při rozhodování o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole postupuje ředitelka dle výše stanovených kritérií.

——————————————————————————————————————–


 

Mateřská škola Hradčany, okres Brno-venkov, příspěvková organizace

se sídlem Tišnovská 19, Hradčany

Směrnice školy o výši úplaty za předškolní vzdělávání ve školním roce 2020/2021
Vypracoval: Ivana Čejková
Schválil: Ivana Čejková, ředitelka školy
Datum zpracování: 30.6.2021
Směrnice nabývá platnosti ode dne: 1. 9.2021
Změny ve směrnici jsou prováděny formou číslovaných písemných dodatků, které tvoří součást tohoto předpisu.
1. Stanovení výše úplaty za předškolní vzdělávání

V souladu s ustanovením § 123 zákona č. 561/2005 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů a podle § 6 vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů stanovila ředitelka školy touto směrnicí výši úplaty za předškolní vzdělávání ve školním roce 2019/2020 takto:

ad 1) Výše úplaty:

Výši úplaty stanoví ředitelka mateřské školy vždy na období školního roku a zveřejní ji na nástěnkách a webových stránkách mateřské školy.

V případě přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v průběhu školního roku oznámí ředitelka mateřské školy stanovenou výši úplaty zákonnému zástupci při přijetí dítěte.

Měsíční výše úplaty nesmí přesáhnout 50 % skutečných průměrných měsíčních neinvestičních nákladů, které připadají na předškolní vzdělávání dítěte v mateřské škole.

Měsíční úplata za předškolní  vzdělávání  ve školním roce 2019/2020 je stanovena ve výši  400,- Kč.

Bezúplatné je vzdělávání dětí v posledním ročníku mateřské školy a dětí s odkladem školní docházky (povinné předškolní  vzdělávání ).

    ad 2)   Snížení úplaty:

a.)Pro dítě, které  se v souladu s § 34 odst.10 školského zákona  nezapočítává do počtu dětí v mateřské škole pro účely posouzení souladu s nejvyšším povoleným počtem dětí zapsaným v rejstříku škol a školských zařízení, stanoví výši úplaty ředitel mateřské školy, nejvýše však ve výši odpovídající 2/3 výše úplaty v příslušném provozu.

b.)Pro kalendářní měsíc, v němž bude omezen nebo přerušen provoz mateřské školy podle § 3 po dobu delší než 5 vyučovacích dnů, stanoví ředitelka výši úplaty, která nepřesáhne poměrnou část výše úplaty stanovené podle odst. 1 až 3 odpovídající rozsahu omezení nebo přerušení provozu mateřské školy.

O výši snížení úplaty informuje ředitelka mateřské školy prostřednictvím nástěnek a na webových stránkách školy.

2. Splatnost úplaty za předškolní vzdělávání

Splatnost úplaty se řídí § 6 odst. 7 vyhlášky č.14/2005 Sb. Úplata za kalendářní měsíc je splatná  do 15. dne stávajícího kalendářního měsíce, pokud ředitelka mateřské školy nedohodne se zákonným zástupcem dítěte jinou splatnost. Jestliže zákonný zástupce opakovaně neuhradí úplatu za vzdělávání, může ředitelka školy rozhodnout o ukončení předškolního vzdělávání dle §35 odst. 1d zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon.

Úplatu lze hradit :

BEZHOTOVOSTNĚ -trvalým příkazem: pro zadání příkazu jsou pokyny k dispozici na třídě. Zákonný zástupce dítěte obdrží variabilní symbol pro platbu za své dítě, číslo účtu a prosíme do zprávy pro příjemce uvádět jméno dítěte.

V HOTOVOSTI – výjimečně u ředitelky školy.

3. Osvobození od úplaty za předškolní vzdělávání

Na základě písemné žádosti o prominutí úplaty za příslušný kalendářní měsíc, podané před termínem splatnosti úplaty a za předpokladu splnění podmínek uvedených v § 6 odst. 6 vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, v platném znění, rozhodne ředitelka školy o prominutí úplaty za daný kalendářní měsíc.

Osvobozen od úplaty je:

 1. a) zákonný zástupce dítěte, který pobírá opakující se dávku v hmotné nouzi,
 2. b) zákonný zástupce nezaopatřeného dítěte, pokud tomuto dítěti náleží zvýšení příspěvku na péči,
 3. c) rodič, kterému náleží zvýšení příspěvku na péči z důvodu péče o nezaopatřené dítě nebo d) fyzická osoba, která o dítě osobně pečuje a z důvodu péče o toto dítě pobírá dávky pěstounské péče, pokud tuto skutečnost prokáže řediteli mateřské školy.

Tato směrnice nabývá účinnosti dnem 1. září 2019

V Hradčanech  dne 30.6. 2021

Ivana Čejková, ředitelka MŠ


            

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání MATEŘSKÉ ŠKOLY HRADČANY

2018 – 2021

 

NAŠE ŠKOLKA „PAVÍ OČKO“ KAŽDÉ RÁNO VÍTÁ NÁS.

V KAŽDÉM OČKU JEHO PEŘÍ DĚTI NOSÍ PAVÍ KRÁL…

JAKÁ KRÁSA! JAKÝ SKVOST! NAŠIM DĚTEM PRO RADOST…

14. Integrovaný blok PODZIM

období – září – říjen – listopad

Témata: PODZIM ČARUJE

Září

 • Školka Paví očko vítá nové kamarády
 • Kdo jsem já
 • Školka plná pohody

Říjen

 • Sklízíme plody podzimu
 • Podzim na zahradě
 • Příroda se chystá ke spánku

Listopad

 • Podzim na poli a v lese
 • Co uviděl páv
 • Vítr mě neofoukne

Charakteristika a záměry:

V tomto bloku děti poznávají kamarády ve třídě, učitelky a zaměstnance. Adaptují se na nové prostředí MŠ, učí se orientovat v okolí MŠ. Seznamují se s pravidly soužití, společenského chování, denním režimem v MŠ. Osvojují si poznatky a dovednosti potřebné k vykonávání jednoduchých činností. Získávají povědomí o svojí rodině a svém zdraví. Hrají si s přírodninami. Jsou seznamovány s charakteristickými znaky podzimu, počasím i podzimními radovánkami. Poznávají ovoce, zeleninu, lesní plody či polní plodiny, volně žijící zvířata.

Záměrem je umožnit dětem bezproblémový vstup do mateřské školy. Přesvědčit děti i rodiče, že budou v pěkném i radostném prostředí plném lásky a pochopení. Postupně vytvářet vztahy porozumění a důvěry.

15. Integrovaný blok ZIMA

 období – prosinec – leden – únor

Témata: ZIMA MALUJE

Prosinec

 • Než přijde Mikuláš
 • Kouzla adventu
 • Už je slyšet rolničku

Leden

 • My tři králové, jdeme k vám
 • Zima je, zima je, každý se raduje
 • Pod sněhovou peřinkou

Únor

 • Masopustní rej
 • Malí řemeslníci
 • Co jede-pluje -letí

 

Charakteristika a záměry:

Radostné očekávání vánočního času, proměn v přírodě. Přibližování vánočních zvyků a tradic (výroba přáníček, dárků, přípravy na besídky, vnímání lidových pranostik, rodinné pospolitosti…). Vnímat a soustředit se na mluvené slovo, text…). Využívat krás zasněžené přírody nejen k pohybu, ale i citovým prožitkům a soucítění se zvířaty ve volné přírodě. Rozlišují dopravní prostředky a dozvídají se o bezpečnosti v dopravním provozu.

Záměrem je vytvářet návyky zdravého životního stylu (stravovací návyky, sporty, otužování…). Vytvářet základní kulturně společenské postoje, uvědomovat si krásu zimní přírody.

16. Integrovaný blok JARO

období – březen – duben – květen

Témata: JARO KVETE

Březen

 • Jarní probouzení
 • Kniha je můj kamarád
 • Svátky jara-Velikonoce

Duben

 • Těšíme se do školy
 • Zvířata kolem nás
 • Čím bych chtěl být

Květen

 • Všechno kvete
 • Moje rodina
 • Mezinárodní den dětí

Charakteristika a záměry:

Děti poznávají charakteristické znaky jara, květiny, stromy, keře, domácí zvířata a jejich mláďata, zvířata v lese, na poli, u rybníka, v zoo, pozorují klíčení semínek, rychlení větévek. Slaví Velikonoce, den matek a Den dětí. Navodit radost z dovršení předškolního věku vstupem do 1. třídy. Příprava dětí k zápisu do školy.

Záměrem je posilovat radost z nově objeveného, probouzet v dětech zvídavost, rozvíjet všechny smysly. Učit děti poznávat hlavní hrdiny pohádek, jejich vlastnosti a vnímat dobro x zlo.

17. Integrovaný blok LÉTO

                   červen – červenec

Témata: LÉTO HŘEJE

Červen

 • Návštěva policie ČR v MŠ
 • Naše Obec, naše školka
 • Loučíme se školkou
 • Planeta Země

Červenec

 • Hurá, prázdniny
 • Léto v přírodě
 • Co jsme ještě nestihli

 

Charakteristika a záměry:

V tomto integrovaném bloku se zaměříme na přicházející letní období a s tím spojené činnosti. Oslava Dne otců loučení s předškolními dětmi.

Budeme si povídat o dětech, které žijí v jiných zemích a světadílech. Ukážeme si ta místa na mapě, globusu a seznámíme se se zvířaty, která zde žijí (návštěva ZOO). Budeme si vyprávět o cestování různými dopravními prostředky. Povíme si jak se chovat a chránit v různých krizových situacích a jaké nebezpečí na nás může čekat o prázdninách. Pojedeme na výlet a slavnostně se rozloučíme s našimi nejstaršími předškoláky. O prázdninách budeme trávit většinu času na zahradě, rozvíjet pohybové dovednosti, tělesnou zdatnost a kamarádské vztahy.

 

Záměrem je vytvářet u dětí základní představu o dopravních prostředcích a bezpečném pohybu v silničním provozu. Seznamovat děti s technickým pokrokem ve vývoji dopravních prostředků, hledat souvislosti mezi dopravou a životním prostředím.
Rozvíjet pocit sounáležitosti s přírodou, planetou Zemí. Získat povědomí o správném chování člověka k přírodě a životnímu prostředí. Rozvíjet povědomí o životě na planetě Zemi, o přátelství a toleranci lidí všech barev pleti.