Zápis do MŠ pro ukrajinské děti / Зарахування українських дітей до дитячих садків

na základě zákona č. 67/2022 Sb. o opatřeních v oblasti školství v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaných invazí vojsk Ruské federace vyhlašuji  druhý termín zápisu, tzv. zvláštní zápis dítěte-cizince do MŠ, kterému byla v ČR poskytnuta dočasná ochrana

Termín zápisu: úterý 20. 6. 2023 od 10:00 do 12:00 hodin.

Zápis bude probíhat v MŠ Hradčany, okres Brno-venkov, příspěvková  organizace, Tišnovská 19, 666 03 Hradčany

Ve „zvláštním zápise“ může podat přihlášku pouze cizinec, kterému byla v ČR poskytnuta dočasná ochrana. 

Zákonní zástupci jsou povinni předložit tyto dokumenty / Законні представники зобов’язані подати такі документи:

  • vízový doklad dítěte (při jiném než osobním podání se předloží kopie dokladu, která se založí do spisu) / документ дитини, в якому є віза (якщо документи не подаються особисто, треба надати копію документа, яку буде поміщено у папку);
  • doklad, ze kterého vyplývá oprávnění dítě zastupovat / документ, що дає право представляти дитину;
  • potvrzení dětského lékaře z ČR o očkování dítěte (neplatí pro děti plnící povinné předškolní vzdělávání (tj. děti, které dovršily k 31.8.2023 5 let) / довідка від чеського педіатра про щеплення дитини (не стосується дітей, які зобов’язані відвідувати дошкільний навчальний заклад, тобто дітей, які на 31.08.2023 р. досягли 5 років)

Kritéria přijímání/ Критерії прийому:

  • pouze děti ze spádové oblasti/ Тільки діти з багатодітної області
  • věk dítěte/ Вік дитини
  • v případě volné kapacity školy/ у разі наявності вільного приміщення школи